Wat is de KET-KIT?

Voor inspectie Inburgeringstrajecten v.a. juni 2017: zie blikopinburgering.nl (en zie ook de algemene website van Blik op Werk: blikopwerk.nl).


Instrument voor zelfevaluatie

Het Kwaliteitsinstrument Taalonderwijs (de KET-KIT) bevat een digitaal instrument waarmee u zelf antwoord kunt geven op twee kernvragen:

  1. Wat is de kwaliteit van mijn aanbod op een aantal kwaliteitsgebieden en kwaliteitsaspecten?
  2. Op welke wijze is in mijn organisatie de kwaliteitsborging geregeld? 

De KET-KIT kan gebruikt worden bij een grote diversiteit aan taaltrajecten: NT2 en NT1, zowel docentgestuurd aanbod als e-learning en combinaties daarvan, bij alfabetiseringtrajecten maar ook bij hoogopgeleiden.

Het instrument is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Amsterdam (DWI) door KET en Phasis.

Ondersteuning en visitatie 

Indien u gaat werken met de KET-KIT, werkt u in een cyclus van twee jaar. In die twee jaar volgt de KET uw inspanningen en visiteert zij uw aanbod éénmaal, namelijk in het eerste jaar.

Tijdens de visitatie bekijkt KET of uw zelfevaluatie overeenkomt met de bevindingen van de visiteur. Ook beoordeelt de visiteur of uw verbeterplannen en –acties goed ingebed zijn in de organisatie. De visiteur maakt voor u een rapportage met aanbevelingen.

Aanvullende diensten

Optionele diensten die apart ingekocht kunnen worden, zijn bijvoorbeeld:

  • Bespreking van het rapport in een gesprek met het management en/of het team.
  • Advies bij het opstellen van het verbeterplan.
  • Training van het team m.b.t. intervisie, collegiale consultatie en  observatie.
  • Na een onvoldoende beoordeling kan KET een herbeoordeling doen met een aanvullende rapportage. Indien u alsnog voldoet aan de kwaliteitseisen, ontvangt u het KET-certificaat.