Intro: voorbeelden uit de lespraktijk

Deskundigheidsbevordering

Werken aan uw eigen docentcompetenties en dat van uw team? KET-lessen bevat bijna 100 interessante passages uit de dagelijkse lespraktijk, voorzien van reflectievragen. De passages hebben betrekking op verschillende docentcompetenties uit de KET-KIT. De reflectievragen nodigen uit tot reflectie en discussie in het team.

Een blik op de praktijk

De passages zijn ontleend aan de praktijk. Tussen 2009 en 2011 is onderzoek uitgevoerd naar de succesfactoren voor het onderwijs NT2 bij volwassenen.  Daarbij voerden de onderzoekers ongeveer 150 lesobservaties van 3 uur uit. Zij maakten uitgebreide observatieverslagen van wat er gebeurde in de lessen.

Deze observatieverslagen bevatten vele praktijkvoorbeelden van docentvaardigheden waar docenten in het veld van kunnen leren.  De Kwaliteitsgroep heeft uit alle verslagen een selectie gemaakt van passages die laten zien hoe aspecten van docentcompetenties er in de praktijk uit zien. De passages zijn wel geanonimiseerd en soms samengesteld uit meerdere onderdelen van een les.

Hoe zien KET-lessen eruit?

De KET-lessen zijn ingedeeld op verschillende aspecten van docenthandelen. De KET-lessen bevatten elk:

  • een korte situatieschets van de les en groep
  • één of meer passages van een les en/of een beschrijving van het verloop van de les
  • reflectievragen over de betreffende passage en uw eigen handelen op het onderhavige aspect.

Sommige passages zijn bewerkt voor twee aspecten. Bij elk aspect hebben zij dan wel bij dat aspect passende reflectievragen.

Wat kun je doen met de KET-lessen?

KET-lessen hebben tot doel een blik te geven op de dagelijkse, niet ‘schoongeveegde’, praktijk van onderwijs Nederlands, waarbij u wordt uitgenodigd om na te denken over de beschreven situatie en tegelijkertijd te reflecteren op uw vaardigheden.

De KET-lessen zijn op verschillende manieren  te gebruiken:

  1. U kunt in teamverband de lessen met elkaar bespreken. Door met elkaar van gedachten te wisselen over de passages en de reflectievragen, krijgt u meer inzicht hoe uw team over bepaalde aspecten denkt en hoe de docenten handelen. Teamleden leren van elkaar en van de eigen reflectie op de passages. Selecteer samen met het team of aan de hand van het scholingplan de aspecten die in de bijeenkomst besproken worden.
  2. U kunt de KET-lessen zelfstandig doorlopen. U kunt natuurlijk alle aspecten en passages doorlopen of een selectie maken op basis van uw vragen en behoefte.
  3. De KET-lessen kunnen ingezet worden in opleidingstrajecten/cursussen voor docenten NT2.

Indien u behoefte heeft aan professionele begeleiding voor het bespreken van de KET-lessen in uw team, dan kunt u contact opnemen met KET via info@kwaliteitsgroep.nl.

Opdrachtverlening en -uitvoering

Zowel de opdracht tot het onderzoek naar de succesfactoren als de subsidie voor het bewerken van de lesobservaties tot KET-lessen is afkomstig van dezelfde ministeriële directie: aan het begin van het onderzoek nog gesitueerd bij het ministerie van VROM, momenteel als de Directie Integratie & Samenleving (afdeling Inburgering) bij het ministerie van SZW.

Aan de KET-lessen hebben meegewerkt: Annefieke Bonants, Bregje Kaars Sijpesteijn, Anja Valk, Lidy Zijlmans, José Bakx, Ivet van der Eerden en Elwine Halewijn. 

Onderzoeksrapportage

De rapportages van het onderzoek naar de succesfactoren, waaraan de passages zijn ontleend, zijn hier te vinden.