KET-les Praktijkgericht leren 2 Terugblik op bezoek

Casusbeschrijving

Dit fragment komt uit een les aan 10 cursisten die zich voorbereiden op het inburgeringsexamen. In de vorige les is er een gastspreker van de gemeente in de les geweest. In deze les wordt het gesprek met de gastspreker verder nabesproken.

Lesfragment

De docent herhaalt wat er maandag in de les gebeurde.
D: “Meneer X was maandag in de klas. Ik heb vragen gemaakt over wat hij verteld heeft.”
De docent geeft aan dat de cursisten daar de komende 30-45 minuten over gaan praten. Ze benadrukt dat de cursisten niet hoeven te schrijven, maar alleen gaan praten. Ze deelt de vragen uit en zegt dat ze zo nog meer gaat vertellen over hoe ze de oefening gaan doen.
Elk tafeltje krijgt andere vragen. Voor de cursisten die maandag niet in de les waren, heeft de docent algemene vragen over de gemeente.

De docent heeft de vragen uitgedeeld en gaat verder met de instructie.
D: “Iedereen kijkt vijf minuten alléén naar de vragen. Je bedenkt wat het antwoord is. Daarna ga je erover praten.”
De docent controleert of de cursisten het hebben begrepen.
C: “Moet ik schrijven?”
D: “Nee, je moet niet schrijven, alleen praten.”
De cursisten gaan aan het werk. De docent loopt rond, helpt en stimuleert de cursisten om te praten over wat de gastspreker verteld heeft.

Na vijf minuten gaan ze plenair vragen nakijken. De docent leest de vraag op en geeft het groepje dat die vraag had het woord. De overige cursisten praten mee over die vraag. De docent geeft bij de cursisten veel tijd om een eigen antwoord te formuleren.
De docent vraagt bij halve antwoorden door: “Inderdaad, de mensen, en welke mensen?” Vervolgens vult de docent de antwoorden aan met extra informatie over de gemeente. Ze controleert daarbij niet of alle cursisten alle antwoorden steeds begrijpen.

Nadat alle vragen besproken zijn, vraagt de docent: “Hoe vonden jullie het bezoek van de man? Begrepen jullie alles wat hij zei?”
C: “90%.”
D: “Nou dat is heel mooi!”
De docent stelt nog wat begrip- en geheugenvragen aan de groep en sluit daarna dit lesonderdeel af.
D: “Heeft iemand nog iets te vragen over het bezoek?”
CC: “Nee.”

Reflectievragen - Praktijkgericht leren

De docent zorgt voor praktijkgericht leren door een verbinding tussen de leerstof en het dagelijks leven en de werkomgeving van de cursist te bewerkstelligen.

Over dit fragment:

  1. In dit fragment bespreekt de docent het bezoek van een gastspreker na. Welke onderdelen zie je in de nabespreking? Zijn er onderdelen die je mist of overbodig vindt? Zo ja, welke onderdelen zijn dat? Wat zou je op die punten anders doen en waarom?

Je eigen lespraktijk:

  1. Bespreek je in je eigen lessen praktijkopdrachten en gastsprekers na? Zo ja, hoe doe je dat en waar let je op? Zo nee, waarom niet?

 

Je kunt dit fragment ook nog bekijken vanuit het didactisch aspect Taalstimulering.